Điều khoản Sử dụng

Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số (VRFairs)

Dưới đây là các Điều Khoản và Điều Kiện khi sử dụng ứng dụng VRFair của Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số. Nếu muốn truy cập Website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện mà không có ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số là người duy nhất có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm vào hoặc xóa bỏ các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của Website, và có thể báo trước hoặc không báo trước cho bạn các thay đổi đó. Do vậy, mỗi khi truy cập vào Website này, bạn nên kiểm tra các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng một cách định kỳ và cẩn thận. Khi bạn sử dụng Website sau khi chỉnh sửa nội dung sẽ được xem là bạn thừa nhận và đồng ý với các nội dung chỉnh sửa này.

Ngoài ra từ website này có thể liên kết với các website khác do cùng Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số. Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện này, khi truy cập vào các trang VRFairs website, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng của các VRFairs website đó.