Chính sách Bảo mật

Website này được Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số (VRFairs) quản lý. vrFairs cung cấp cho bạn bộ công cụ toàn diện để đảm bảo sự kiện ảo mang lại tác động mà bạn mong muốn.

Các điều khoản:
- Cấm các hành vi vi phạm quyền pháp lý
- Nói xấu hạ nhục, phỉ báng người khác
- Các hành vi mà VRFairs và các công ty thành viên cho là không phù hợp.
- Đề xuất và cung cấp ý tưởng
- Cung cấp các tài liệu sẵn có trển Website
- Thông tin đăng nhập sẽ được bảo mật